Relacje z podróży

Relacje z podróży

(Untitled)

łfaigi% ARAGRAF W PLECAKU e płacimy rzewodnikowi erystycznemu nikomu nie trzeba udowadniać, że ycleczka bez programu, bez przewo‑ Lika mila się z celem.

Nigdy słowo sane, a do przewodnika pisanego nie wsze chce nam się zajrzeć, albo po ‚ostu nie mamy czasu, nie zastąpi wego, często barwnego opowiadania tym, co zwiedzamy, oglądamy. Stąd popularność przewodników tury­ycznych, których ranga w opole‑ eństwie od lat została uznana.

Oczywiście za usługi przewodnickie tleży się ekwiwalent pieniężny. Nie izyscy jednak wiedzą, ile wynosi data za oprowadzania wycieczek jak turystów indywidualnych. Ta wiedza, zyda się każdemu, zwłaszcza zaś ganizatorom wycieczek.

Jest to tym irdziej potrzebne, że Przewodniczący II.KPiT wyda/ nowe zarządzenie w gawie zasad Wynagrodzenia przewo­lików turystycznych, które weszło W cle z dniem 1 sierpnia 1970 r. Jakież tedy są te zasady?

Zarządzenie ustala wysokość wyna­ndzeń przewodników w zależności i klas, jakie posiadają (I, II, III) oraz zreśla w jakich przypadkach stawki ynagrodzeń ulegają podwyższeniu. http://tvn24bis.pl/informacje,187/boom-turystyczny-londyn-bardziej-popularny-niz-paryz-i-nowy-jork,388655.html

Tóż dzieje się to w przypadku o’pro‑ adzenia grup trudnych jak np. glu­ioniemi, ociemniali, wycieczek o te­atyce specjalistycznej, wycieczek w malinach pod ziemią, grup namiar :ich zimą, wycieczek tatrzańskich ty‑ i Rysy, Orla Perć, Wówczas 11.93?e­ije zwyżka o 25%. 50% zwyżka ma iejsce w przypadku prowadzenia wy­eczek taternickich oraz trudnych ycieczek narciarskich w Tatrach znaczonych w regulaminie Górskiej imaki Narciarskiej gwiazdką).

Ponadto podwyższone są opłaty za >rowadzanie wycieczek obsługiwa‑mh przez przewodnika w języku mym: 100% — za prowadzenie wy­eczki trwajacej do 8 godzin, 75% ­mad 8 godffn do 2 dni, 50% powyżej dni do 5 dni, 30% — za prowadzenie ycieczki trwającej dłużej niż 5 dni.

Warto podkreślić, Że przewodnikom *.zysługują przejazdy i noclegi oraz yżywienie ł inne świadczenia na pra­ach uczestnika prowadzonej przez ch wycieczki — zarówno w kraju Lic i na terenach objętych konwencją systyczną na koszt zamawiającego dugę.

Jeżeli uczestnicy wycieczki nie >rzystają z wyżywienia, przewodni­>wi przysługują diety na zasadzie i wysokości stosowanej przy delega­ach służbowych pracowników pań­wowych. Koszty te obciążają zarna­Łającego usługę. Za przewodnictwo ycieczek za granicą na terenach ,jętych konwencją turystyczną, prze­odnikowi przysługuje prawo do rzymania dewiz od zamawiającego dugę na pokrycie świadczeń w wy­icości przyznanej uczestnikowi wy­eczki.

A teraz, ile płaci się przewodnikowi rystycznemu za oprowadzenie? Tu bela wynagrodzeń została podzielo­i na 2 grupy wycieczek płatnych go­inowo i ryczałtowo.

W pierwszej lipie (wycieczki płatne godzinowo), ‚zawodnikowi miejskiemu, zaklaclo­emu oraz po obiektach specjalnych .p. Malbork, Łańcut, Biskupin ltp,) nelmy 23, 21 i 18 zł w zależności od asy przewodnika (ł, II, III), przewo­dkowi terenowemu za wycieczki wające do 8 godzin — 23, 21 i 18 zl ś przewodnikowi zakładowemu w Jczniach, hutach, muzeach maztyro­gil — obozach zagłady — 27, 25 i .z/.

ŚW drugiej grupie (wycieczki płatne (azaliowo): przewodnikowi terano­knu za pierwszą pełną dniówkę ającą ponad 8 godzin do 24 godzin 230, 210, 180 zł, za każdą następną ówkę trwającą do 8 godzin 150, 140, zi. Przewodnikowi górskiemu (ta­zafiski, beskidzki,’ sudecki): za erwszą pełną dniówkę trwającą po-id 6 godzin do 24 godzin 230, 210, 180,

Pierwszą łub’ każdą następną dówkę trwającą do 6 godzin 140, 130, I. Przewodnikowi w miastach: War­wa, Kraków, Szczecin, Wrocław, p, jmiasto — minimalnie 115, 105, 90 Przewodnikowi miejskiemu (z wy-?.klem miast wymienionych wyżej) animalnie lub za stawiennictwo prze­pdnika przy niedojściu do skutku eczki bez względu na rodzaj wawnienia -i rodzaj wycieczki 10, 60.

Сiekawe informacje

Przez powiat inowrocławski przebiega Szlak Piastowski (zaczyna się w Poznaniu, a na teren powiatu wchodzi od strony Znina) przez Pakość (boczne odgałęzienie do Janikowal, Wielowieś, Rycerzowi), Kuścielec, Cieślin, Inowrocław, Tupadly, Kruszwicę i dalej w kierunki, Strzelna. Z Inowrocławia rozpoczyna się szlak Łokietka. Wiedzie on przez Mątwy. Tupadly, Przebojewice, Janowiec, Różniaty, Kobylniki, Kruszwicę, Go­canowo, Janocin, Chelmce, Radziejów i dalej do Włocławka.

Współczesność ukażą nam udostępnione do zwiedzania Kujawskie Za­kłady Przemysłu Tłuszczowego w Kruszwicy ul. Swierczewskiego 23 tel. 491 (obsługą zajmuje się ORT PTTK ul. Świerczewskiego 11 tel. 303). Czym jeszcze uraczy nas ten turystyczny powiat?

6ZABYTKI. INOWROCŁAW — romański kościół NMP (grupa 1), go­tycki kościół farny św. Mikołaja (grupa II), gotyckie mury miejskie i mur obronny ul. Poznańska 46 (grupa III). GNIEWKOWÓ — resztki grodtiska słowiańskiego, kościół św. Mikołaja z XIV w.

MIEJSCA UPAMIĘTNIONE WALKĄ: INOWROCŁAW — tablica na budynku szkoty podstawowej nr. 5 ku czci zamordowanych 60 Polaków, aresztowanych 22 i 23.X. 1939. GNIEWKOWO — Pomnik i zbiorowe mo­giły na miejscu kaźni 3000 ofiar zamordowanych przez hitlerowców.

REZERWATY PRZYRODY. ..Balezewo” kulo Gniewkowa, miejsca lę­gowe żurawi, ,,Rejna” również kolo Gniewkowa, ochrona wisienki ste­powej. Ponadto Nadgoplański Park Tysiąclecia stanowi specjalny teren ochrony ptactwa. Jezioro Gopło posiada bowiem najbogatszą na Wy­soczyźnie Kujawskiej awifaunę (182 gatunki ptaków).

NOCLEGI: Inowrocław — hotel „Centralny” ul. Królowej Jadwigi 37, tel. 35-17, „Pod Lwem” ul. Królowej Jadwigi 1, tel. 28-18, „Turystyczny” ul. ZMP (przy basenie kąpielowym) tel. 53-95. schr. młodzieżowe ul. Solankowa 21/23 (sezonowe). Kwatery prywatne PTTK ul. Narutowicza 2 tel. 35-11 lub PTTK Szymborze k/Inowroclawia, ul. Dybalskiego 22, tel. 21-95. STW — „Gromada” ul. Solankowa 1 tel. 54-51. KRUSZWICA — schr. szkolne ul. Zamkowa 8 (sezonowe), gdańsk noclegi tanio.

ORT PTTK ul. Swierczewskiego 47, tel. 303. Stanica wodna LOK ul. Królowej Jadwigi. PAKOŚC — schr. szkolne ul. Szkolna 38 (sezonowe).

STACJE BENZYNOWE — Inowrocław ul. Królowej Jadwigi i ul. An­drzeja; Gniewkowi Rynek; Kruszwica ul. Zamkowa; Pakość Rynek; PUNKTY „IT” Inowrocław PTTK ul. Narutowicza 2, tel. 35-H, Krusz- wica PTTK ul. Swierczewsklego 1, tel. 303.

61.60, Szwajcarzy 71,50. An- Hippika glicy 55,50 fr. w turystyce Skocznia Miyanomorl w Sapporo, na której odbędzie się olimpijski konkurs skoków. Już za rok. Tereny, na których odbędą się w Japonii konkurencje zja­zdowe, bobslejowe i saneczkarskie w regionie szczytu Teine. ry następnie zginął w Sarajewie). W zamku jest obecnie bogate mu­zeum z ok. 98 000 eks­ponatów. Do najcen­niejszych należy ta zbroja, inkrustowana  zlotem, należąca kiedyś do Alfonsa z Ferrary.

Foto — Pragopress Polowa z ubiegłego wieku Francuski komisariat tu rystyki stwierdził z niepo­kojem, że ponad polowa hoteli francuskich wybudo­wana zostala w ubiegłym wieku, a zaledwie 15% w latach 1945-67. W tym ostat­nim okresie w Hiszpanii np. wybudowano 80% wszy­stkich Istniejących dzisiaj hoteli. Paryż ma tylko 1 hotel sponad 500 lóżkami, podczas gdy np.

Nowy  Jork — 52. Katalog przewodników Komisja Campingu i Ca­ravaningu ATT (Międz. Stow. Turystyki) zapropo­nowala opracowanie kata­logu przewodników po campingach europejskich. Przewodników jest bowiem coraz więcej, ale często za­wierają sprzeczne informa­cje.3 miliony noclegów 24 Interhotele w NRD mogą udzielić rocznie 3 mi­liony noclegów w komfor­towych warunkach. Zjed­noczenie Interhotei zatrud­nia 6000 osób.

 

Dzielny wojak

Z samochodu widać je dosko- koła szumią łąki i błyszczą wnale. Zielono falują po obu stro-słońcu wielkie błękitne oka stanach szosy.

A trawa na nich wy- wów, zwanych tu „rybnikami”.soka i soczysta. Takie są łąki bu-  A _rybników” coraz więcej – dodziejowickie. Tłucze się więc pojeżdżamy do Trzebonia, skąd każ‑ głowie zegadłowiczowski wierszdy szanujący tradycję Czech, muBudziejowickie łąki – znam ja si mieć na wigilijnym stole kar­pia. Inne karpie się nie liczą. 3Was z opowiadania     Prawdziwie świąteczne są tylkood zmierzchu jesteście siwe -łrzebońskie.zielone zaś od świtaniaJeszcze kilkadziesiąt kilometrów iBudziejowickie łąki -oto mamy za sobą połowę drogi zna jk iecistsze, gorące  Czeskich Budziejowic do Brna. Wlaś‑ słońce stoi nad wami roześmiane, nie minęliśmy granicę Moraw. WjeżSzum24Ce – dżamy do małego miasteczka.

Pochwili z plątaniny wąskich uliczek wyBudziejou;ickle łąki dostajemy się na rynek. I od razuu wezgłowia młodości          wiadomo, że to Telcz – miasto, któKiedyż mnie wasza zieleń 2 wońre określa się tu mianem kamiennejbaśni.

I chyba nie ma w tej nazwie- kiedy – ugości?przesady. Mieszczańskie kamienicz‑Budziejowickte łąki młynami    ki – renesansowe, barokowe i rokokowe – mienią się fantastycznymirozmodlone kolorami tynków, zachwycają zwień‑rosnę wśród was kating – zórzczeniami dachów, przytulnością arzachodem płonę.

kaci, urzekają ciszą. Nie wiadomo naco wpierw patrzeć. Każda z kamie‑Czeskie Budziejowice budzą wniczek jest inna, każda sama w sobienas na ogół tylko literackie sko- stanowi dziełoztuki. Mam wrażenie,że tu właśnie, na rynku w Telczu,jarzenie.

To tu przecież stał ze  przed wiekami stanął czas. Hałasswoim regimentem bohater po-   gwar XX-lecia został daleko za nami. wieści Haśka – dzielny wojak Długa jest historia telczańskieSzwejk. którego przygody wszys- go rynku. Jej początek przypada cy doskonale znają. Lecz mało na wiek XIII.

Wtedy to właśnie kto wie, że Budziejowice mają u stóp romańskiej twierdzy zatradycje także w polskiej litera- częlo powstawać miasteczko, któturze.

Tabela informuje. ile – przeciętnie – osób zdobyto PTTK-owskie odznaki turystyki kwalifikowanej na 100 u­czestników organizowanych przez PTTK imprez i wycieczek turystyki kwalifikowanej w poszczególnych dy­scyplinach i w podanych latachPrzebudowany w XIV wieku zamek — perła telczanskiego renesansuFot.

Archiwumwłoskiej architektury renesanso- skie. Muzeum założone w 1906 r. wej. I tak np. dom oznaczony nu- jest najstarszą tego rodzaju pla­merem 61 zyskał w 1555 r. piękny cówką na całych Morawach. szczyt z kolorowymi freskami.

Zgromadzone tu eksponaty uka­przedstawiającymi postacie bi- zują przeszłość miasta, oglądamy bidne. zlkoje i stroje mieszczańskie, proNajpiękniejszą pertę telczańs-porce cechowe i średniowiecznykiego renesansu stanowi jednaksprzęt rybacki. zamek, przebudowany w styluA wieczorem wychodzimy razOdrodzenia w pierwszej polowie jeszcze na rynek. Światło księży-XIV wieku.

W głównej sieni zam- ca ostrzy ozdobne szczyty kamie­kowej jeszcze dzisiaj możemy o- niczek, to załamuje się na zwień‑glądać sgrafitta z 1553 r.  czeniach, to znów wydobywa ja‑ Z zamkowych komnał wycho- kieś szczegóły architektoniczne. dzimy do ogrodu. Szumi fontan- Wszystko — dachy i domy, wieże na, szumią cytrusy, których sa- zamkowe i barokowa figura na dzonki — jak niesie wieść — ka- środku rynku — stają się fiole­zał władca zamku, Zachariasz, towo — srebrtie. I wiem już, że sprowadzić przed czteroma wie- jeśli może istnieć kolorowa baśń,karni prosto ze słonecznej Italii.